Obowiązek informacyjny

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest „Klinika” Sp. z o.o. ul. Letnia 2, 58-506 Jelenia Góra, dalej zwana , z którym można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: aptekarnia@aptekarnia.com, pisemnie pod adresem: ul. Letnia 2, 58-506 Jelenia Góra, telefonicznie: 75 646 63 80  

 

W „Klinika Sp. z o. o. wyznaczony jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@cosmedica.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Poleczki Business Park C1, Osmańska, 02-823 Warszawa.   „Klinika” Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach: 

 1. zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);
 3. marketingu i promocji produktów i usług „Klinika” Sp. z o.o.  (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Klinika” Sp. z o.o.   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat. W przypadku przetwarzania w celu marketingowym na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO) do momentu wycofania przez Państwa takiej zgody.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez „Klinika” Sp. z o.o. następującym kategoriom odbiorców:

 1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu „Klinika” Sp. z o.o.  tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami „Klinika” Sp. z o.o.  . „Klinika” Sp. z o.o.  

 

informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;
 2. sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku W „Klinika” Sp. z o.o.   nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez „Klinika” Sp. z o.o.  bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO. Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy mam charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy. W przypadku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie danych osobowych jest dobrowolne i może być wycofane w każdej chwili.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w zakładce "Polityka prywatności" Punkt 5.
Zamknij
pixel